شکم صاف
                        
                             قبل از شروع ورزش ، بدن خود را بشناسید 
           
                      
                                         تنفس  ، عامل لاغری  
                      
                                     درس های داشتن شکم صاف