کالری ماهیها

ماهی ها ی خام

نوع

میزان کالری

نوع

میزان کالری

 

اردک ماهی

(100 گرم)

88

 

شمشیر ماهی

(100 گرم)

120

 

ازون برون

(100 گرم)

115

 

صدف

(100 گرم)

86

 

خاویار

(100 گرم)

252

 

کیلکا

(100 گرم)

158

 

خرچنگ

(100 گرم)

87

 

کوسه

(100 گرم)

130

 

سفره ماهی

(100 گرم)

117

 

گربه ماهی

(100 گرم)

105

 

شاه ماهی

(100 گرم)

158

 

لابستر

(100 گرم)

90

 

میگو

(100 گرم)

106

 

ماهی سفید

(100 گرم)

134

 

ماهی تن

(100 گرم)

 

103

 

ماهی  قزل آلا

(100 گرم)

138

 

ماهی حلوا

(100 گرم)

90

 

ماهی کپور

(100 گرم)

162

ماهی ساردین

کنسرو شده در روغن

(100 گرم)

820

 

ماهی کفشک

(100 گرم)

90

ماهی سالمون

قرمز نروژی

(100 گرم)

168

 

ماهی مرکب

(100 گرم)

175

 

ماهی سرخو

(100 گرم)

100

 

ماهی هامور

(100 گرم)

92

ماهی ها ی بخار پز

ماهی خاردار

بخار پز

(100 گرم)

117

ماهی آزاد

بخار پز

(100 گرم)

206

ماهی روغنی

بخار پز

(100 گرم)

105

نیزه ماهی

بخار پز

(100 گرم)

155


مطالب مرتبط :


کالری سوزی با ورزش
محاسبه وزن ایده آل