کالری گوشت دام و طیور

 

گوشت دام و طیور

نوع

میزان کالری

نوع

میزان کاالری

سینه مرغ

خام با پوست

(100 گرم)

172

سینه مرغ

خام بدون پوست

(100 گرم)

110

بال مرغ

خام با پوست

(100 گرم)

222

بال مرغ

خام بدون پوست

(100 گرم)

126

ران مرغ

خام با پوست

(100 گرم)

211

ران مرغ

خام بدون پوست

(100 گرم)

119

دل مرغ

خام

(100 گرم)

153

جگر مرغ

خام

(100 گرم)

116

گوشت بوقلمون

خام با پوست

(100 گرم)

141

گوشت بوقلمون

خام بدون پوست

(100 گرم)

112

سینه بوقلمون

خام با پوست

(100 گرم)

157

ران بوقلمون

خام با پوست

(100 گرم)

144

دل بوقلمون

خام

(100 گرم)

140

جگر بوقلمون

خام

(100 گرم)

128

ران شترمرغ

خام

(100 گرم)

111

فیله شترمرغ

خام

(100 گرم)

123

گوشت بلدرچین

خام با پوست

(100 گرم)

192

گوشت بلدرچین

خام بدون پوست

(100 گرم)

134

گوشت اردک

خام با پوست

(100 گرم)

404

گوشت اردک

خام بدون پوست

(100 گرم)

132

گوشت غاز

خام با پوست

(100 گرم)

371

گوشت غاز

خام بدون پوست

(100 گرم)

161

گوشت قرقاول

خام با پوست

(100 گرم)

181

گوشت قرقاول

خام بدون پوست

(100 گرم)

133

ران بره

خام

(100 گرم)

201

راسته بره

خام

(100 گرم)

134

دنده بره

خام

(100 گرم)

169

زبان بره

خام

(100 گرم)

222

جگر بره

خام

(100 گرم)

139

دل بره

خام

(100 گرم)

122

قلوه بره

خام

(100 گرم)

97

مغز بره

خام

(100 گرم)

122

گوشت گوسفند

خام

(100 گرم)

234

گوشت بز

خام

(100 گرم)

109

گوشت آهو

خام

(100 گرم)

120

گوشت خرگوش

خام

(100 گرم)

136

فیله خوک

خام

(100 گرم)

120

دنده خوک

خام

(100 گرم)

286

راسته گوساله

خام

(100 گرم)

116

دنده گوساله

خام

(100 گرم)

120

ران گوساله

خام

(100 گرم)

108

جگر گوساله

خام

(100 گرم)

125

دنده گاو

خام

(100 گرم)

173

راسته گاو

خام

(100 گرم)

135

ران گاو

خام

(100 گرم)

128

جگر گاو

خام

(100 گرم)

135

دل گاو

خام

(100 گرم)

109

قلوه گاو

خام

(100 گرم)

102

زبان گاو

خام

(100 گرم)

222

 

 مطالب مرتبط :

کالری سوزی با ورزش
محاسبه وزن ایده آل